Thursday, 23 July 2009

Monday, 13 July 2009

DAULAT KEBAWAH DULI TUAN PATIK


DIRGAHAYU KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADIN WADDAULAH, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, HAMBA DULI TUAN PATIK MENYEMBAHKAN SEMBAH KESYUKURAN SEMPENA HARI PUJA USIA KE 63 KEBAWAH DULI TUAN PATIK DAN SEMOGA KEBAWAH DULI TUAN PATIK KEKAL KARAR MEMRINTAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.